Meet Our Teachers

Alexis Arnold

Alexis Arnold

Power Yoga and Hot Pilates
Sia Hubman

Sia Hubman

Power Yoga and Hot Pilates
Victoria Rallo

Victoria Rallo

Hot Pilates
Leticia

Leticia

Hot Pilates
Alix Farhat

Alix Farhat

Hot Pilates
Clarice Guido

Clarice Guido

Hot Pilates
Carley Henning

Carley Henning

Hot Pilates
Chloe Woo

Chloe Woo

Power Yoga and Hot Pilates
[/team]
Shelley Newhouse

Shelley Newhouse

Hot Pilates
Giovanna Romaguera

Giovanna Romaguera

Yin Flow and Hot Pilates
Ashley Peak

Ashley Peak

Power Flow
Hillary Ford

Hillary Ford

Power Yoga
Kalen Bigger

Kalen Bigger

Hot Pilates
Michelle Griffith

Michelle Griffith

Power Yoga
Andrea Bott

Andrea Bott

Hot Pilates
Tara McLaughlin

Tara McLaughlin

Power Yoga